Maanrakennus Tampereella ja Pirkanmaalla

PMP-Asennus aloitti tarinansa miesvoimin lapiolla kaivetuissa maanrakennustöissä, ja samoilla jäljillä olemme edelleen – joka päivä edellistä kokeneempina ja monipuolisempina. Ja nykyään tietysti ne kaivuutyötkin tehdään ihan kaivinkoneilla.

Maanrakennus kattavasti ja kokonaisvaltaisesti

Palvelemme maanrakennuksen osalta laajasti yksittäisistä vesi- ja viemäritöistä mittaviin koko kiinteistön kattaviin kaivuutöihin. Palvelemme kaikkia yrityksiä, yksityisiä ja taloyhtiöitä. Teemme kaikki kaivuu- ja maanrakennustyöt Tampereen lisäksi mm. Nokialla, Valkeakoskella, Ylöjärvellä, Lempäälässä ja Akaassa sekä koko muun Pirkanmaan alueella.

Maanrakennus vaatii kokemusta, ammattitaitoa sekä monipuolista osaamista ja me tarjoamme kaiken sen yhdistettynä joustavaan ja luotettavaan palveluun.

Maanrakennustyöt monipuolisesti

Teemme mm. näitä kaivinkone- ja maanrakennustöitä:

• Kaivinkonetyöt nopeasti ja ammattitaidolla. Kaivuutöihin kuuluvat esimerkiksi perustustyöt, massanvaihdot ja ojankaivuu.
• Piha-alueiden kunnostukset ja pihojen rakentaminen, kaikkiin pihoihin. Olitpa pistämässä vanhaa piha-aluetta perustuksia myöten uusiksi tai raivaamassa vielä täysin koskematonta aluetta, meidän apuun voit luottaa. Lue lisää piharakentamisesta.
• Uusien tai remontoitavien viemäröintien, lämmöntalteenoton ja muiden putkien kaivuu. Meillä on muovihitsauksen sertifikaatti, joten voimme myös korjata vanhoja paineputkia samalla vaivalla.
Vesijohto- ja viemärityöt
Hulevesien ohjaukset
• Kaapelien esimerkiksi sähköautojen latausasemien kaivuutyöt
• Öljysäiliöiden poistot
• Kaikki kiinteistöjen salaojitukset

Kalustoomme kuuluu useiden eri kokoluokkien kaivinkoneita, joista pienemmillä pääsee kulkemaan myös oviaukoista.

Mitä on maanrakennus?

Kuten palvelulistauksesta voi huomata, on maanrakennus terminä hyvin laaja. Se voi tarkoittaa käytännössä mitä tahansa maaperän muokkaamiseen liittyvää urakointia kuten maansiirtämistä ja maanajoa, louhintaa, viherrakentamista tai infrarakentamiseen liittyviä työvaiheita. Maanrakennustyöt ovatkin tärkeä osa käytännössä kaikkea uudisrakentamista ja maanrakennusta tarvitaan hyvin usein myös vanhan kohteen kehittämisessä tai uudistamisessa.

Huomioitavia asioita kaivuutyössä

Maanrakennustyöt ja kaivuutyöt kannattaa teettää aina tekijällä, joka ymmärtää erot eri maalajien käsittelyssä, tunnistaa työvaiheiden ympäristövaikutukset ja osaa huomioida kaikkien läsnäolijoiden turvallisuuden.

  • Kaivuutöiden turvallisuus on säädetty lainsäädännössä. Urakan suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi maamassan kantavuus sekä mahdollisten olemassa olevien putkien ja johtojen sijainti.
  • Kaivuutyössä on huomioitava myös kaivannon syvyys ja kaltevuus, maan kuormitus sekä mahdolliset läheisestä liikenteestä tai vedestä syntyvät vaaratekijät.
  • Ympäristötekijät luovat lukuisia, työtavoissa ja työmenetelmissä huomioitavia riskejä, jotka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.
  • Yli metrin syvyisessä kaivannossa turvallisuutta lisätään luiskaamalla kaivannon reunat, mikäli työmaalla käytettävissä oleva tila sopii siihen. Pienemmässä tilassa toteutettavissa kaivuutöissä kaivannon reunat tuetaan.

Perustukset ovat avain onnistumiseen

Tunnetusti kaikki lähtee perustuksista, sillä paraskin rakennus tarvitsee kestävän ja tukevan pohjan. Meiltä onnistuu pienempien rakennusten, kuten hallien, autotallien ja pienten piharakennusten perustukset laadukkaasti.

Huolellisesti tehdyt perustukset ovat paras vakuutus kaikille rakennuksille, joiden halutaan kestävän pidempään, sillä rakennus seisoo koko elinkaarensa ajan perustusten päällä. Tontin raivauksen ja maanrakennustöiden jälkeen seuraava vaihe on varsinainen rakentaminen. Jotta perustukset voidaan valaa oikein ja kestävästi, on syytä selvittää rakennuspohjan kantavuus maaperätutkimuksen avulla.

Perustusten rakennustapa riippuu maaperän laadusta. Helpointa rakentaminen on tietenkin kantavalle pohjalle, kuten kalliolle tai hiekkakentälle, mutta pehmeällekin pohjalle pystytään toteuttamaan autotalli, varasto tai jopa pieni halli. Pehmeä ja routiva maa-aines vaihdetaan kantavaan ja routimattomaan maa-ainekseen sekä tarvittaessa hyödynnetään paalutusta. Paalut muodostavat riittävän kantavuuden ja perustukset voidaan rakentaa paalujen varaan. Näin vältetään maaperän vajoaminen rakennuksen alla.

Kun kaikki valmistelevat maanrakennustyöt on hoidettu, voidaan valaa itse perustukset. Sokkelit valetaan nurkkamerkkien avulla oikeisiin kohtiin. Perustusten yhteydessä katsotaan myös, että kaikki pinnan alle tulevat materiaalit, kuten salaojaputkisto, LVI-putket, sähkökaapelit ja radonputkisto, ovat paikoillaan. Tämän jälkeen kaivinkone täyttää sokkelin sisäpuolen ja ulkopuolen vierustan suunnitelman mukaisella murskekerroksella.

Tonttia täytettäessä tulee huomioida, että maa viettää poispäin rakennuksista. Tällä estetään hulevesien kertyminen tontilla olevien rakennusten perustusten ja ulkopintojen äärelle. Jos piha on salaojitettu oikein, pysyvät perustukset kuivina eikä kosteutta pääse kertymään. Salaojituksen ansiosta vesi ei myöskään keräänny pihalle ja kulkuväylille lammikoiksi, jolloin sekä piha että rakennukset pysyvät kuivina, hyväkuntoisina ja helppohoitoisina pidempään. Me urakoimme myös salaojituksia ja sadevesijärjestelmiä, joten voit hoitaa useita uudiskohteen työvaiheita yhden urakoitsijan kautta.

Vesiputki- ja viemärityöt sekä jätevesijärjestelmät

Vesi- ja viemärityöt sekä erilaiset jätevesijärjestelmät ovat keskeinen osa rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa. Järjestelmien tarkoituksena on varmistaa kiinteistöjen tehokas ja ympäristöystävällinen vesien ja jätevesien käsittely, mikä on erityisen tärkeää myös esimerkiksi mökkien ja pienkiinteistöjen kohdalla.

Meiltä saat:

  • vesiputki- ja viemärityöt, esimerkiksi maanalaisten putkirikkojen korjaukset ja viemäriputkien vaihdot tontilla
  • jätevesi- ja perusvesipumppaamoasennukset
  • imeytyskentät ja kivipesät
  • vesien ohjaukset poisto-ojiin
  • pien- ja harmaavesipuhdistamojen asennukset sekä mökkien jätevesijärjestelmät

Hulevesijärjestelmät sekä imeytyskentät ja kivipesät

Rakentamisessa ja kiinteistöjen maankäytössä tulee huomioida myös hulevesien eli sade- ja sulamisvesien ohjaaminen pois rakennusten läheisyydestä. Taajama-alueilla hulevedet ohjataan yleensä kunnan hulevesiviemärijärjestelmään. Jos kunnallista hulevesijärjestelmää ei ole saatavilla, voidaan tähän tarkoitukseen rakentaa poisto-ojia ja kaivantoja, jotka siirtävät vesimassoja pois rakenteista.

Imeytyskentät ja kivipesät ovat maahan rakennettuja käsittelyjärjestelmiä, joilla vesi imeytetään maaperään. Imeytyskentässä jätevedet johdetaan suodatinkerroksen ja maaperän läpi ja kivipesässä taas kivikerroksen läpi, jolloin vesi ei kuormita ympäristöä. Näitä järjestelmiä suositellaan esimerkiksi haja-asutusalueille.

Puhdistamoasennukset ja mökkien jätevesijärjestelmät

Erityisesti mökeillä ja vapaa-ajan asunnoilla usein valitaan pienpuhdistamoja tai muita yksinkertaisempia jätevesijärjestelmiä. Näiden toteuttamiseen liittyy muun muassa maaperän kunnostus ja jätevesijärjestelmän suunnittelu, joka täytyy tehdä ympäristömääräykset ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Meiltä saat kaikki pien- ja harmaavesipuhdistamoasennukset luotettavalla kokemuksella.

Vesi- ja viemärityöprojekteissa on tärkeää panostaa suunnitteluun, materiaalien valintaan sekä ammattitaitoisen asennus- ja huoltotyön varmistamiseen. Näin toteutetut järjestelmät kestävät käyttöä ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja voidaan hyödyntää tehokkaasti.
Kysy meiltä lisää vesi- ja viemäri- sekä puhdistamoasennustöistä!

Kysy meiltä maanrakennusurakan hintaa

Laita meille viestiä ja kerro millaista projektia olet suunnitellut, ja mitä maanrakentamista siihen kaipaisit Vastaamme nopeasti, ja mitä halutunlainen urakka maksaa kohteeseen.

Haluatko tietää, mitä maanrakennusurakka maksaa?

Pistä meille viestiä ja kerro vähän, millaista projektia olet suunnitellut ja mitä maanrakentamista siihen kaipaat. Me sitten laitamme paluupostissa, mitä urakka voisi kustantaa juuri teidän kohteeseen, raudanlujan ammattilaisen tekemänä.